Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Zamestnancovi môže súd doručovať na miesto výkonu práce

Prinášame vám dôležitý právny názor Najvyššieho súdu SR k otázke doručovania úradných zásielok súdom vo vzťahu k miestu výkonu práce.

Ide o uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 17. júla 2019,sp. zn. 7Cdo51/2019, ktoré bolo zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky v čiastke 3/2020, t.j. ide o rozhodnutie so zásadným významom pre rozhodovaciu prax (ustálená rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR).

„Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 CSP zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný pomer a na adrese evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky sa nezdržiava, a nepokúsi sa mu doručiť žalobu na pracovisko, môže porušiť jeho právo na spravodlivý proces; uvedené neplatí, ak sa dostatočným spôsobom preukáže, že žalovaný mal o spore vedomosť.“

V predmetnom spore žalovaný žiadal súd, aby tento zrušil napadnuté prvostupňové rozhodnutie, resp. aby mu odpustil zmeškanie lehoty na podanie odvolania.

Tvrdil, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces a pravidiel stanovených v Civilnom sporovom poriadku. K porušeniu malo dôjsť tak, že súd sa žalovanému nepokúšal doručiť súdnu zásielku na adresu zamestnávateľa a to aj napriek tomu, že mal vedomosť o mieste jeho zamestnania.

Najvyšší súd potvrdil, že v predmetnom prípade došlo k porušeniu práva žalovaného na spravodlivý súdny proces. Dôvodom je skutočnosť, že žalovanému nebola doručená žaloba aj na miesto jeho pracovného pomeru, ak mal o tom súd vedomosť. Žalovaný o predmetnom súdnom konaní nemal žiadnu vedomosť a preto malo toto parciálne porušenie o to väčší dopad na práva žalovaného.

Pre úplnosť si dovoľujeme doplniť, napriek tomu, že ustanovenie § 46 ods. 1Občianskeho sporového poriadku (predpis upravujúci procesné pravidlá pred prijatím Civilného sporového poriadku) -  „Adresátovi možno doručiť písomnosť v byte..., na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý“ – nebolo výslovne prevzaté do novej úpravy Civilného sporového poriadku, aj napriek tomu v úprave podľa Civilného sporového poriadku platí prostredníctvom § 116 CSP (skutočný pobyt žalovaného). Toto ustanovenie § 116 je osobitným ustanovením upravujúcim doručovanie žaloby fyzickej osobe v porovnaní so všeobecnou úpravou o adrese na doručovanie uvedenej v § 106 CSP (adresa uvedená v Registri obyvateľov SR).

 

 

Uznesenie je dostupné na stránke: https://www.nsud.sk/data/files/2435_zbierka-03_2020-final.pdf

info@grandoaklaw.com